Voorwaarden

Voorwaarden

Softwaredienst claimsagent.nl

BELANGRIJK: Deze Softwaredienst wordt u (hierna “Curator”) door ClaimsAgent B.V. (hierna "Leverancier") geleverd onder de voorwaarde dat Curator met Leverancier een overeenkomst sluit door (elektronische) aanvaarding van onderstaande Voorwaarden.

Artikel 1: Definities

In deze Voorwaarden gelden de volgende, met een hoofdletter geschreven Definities.

Account: het voor gebruik door Curator gereserveerde deel van de Softwaredienst, waartoe Curator toegang krijgt door middel van aan het kantoor waarbij Curator werkzaam is, vooraf verschafte inlog-gegevens (gebruikersnaam en wachtwoord).

Curator: advocaat of andere beroepsbeoefenaar, aangesteld tot curator of bewindvoerder in de Insolventie, alsmede de onder zijn leiding werkzame kantoorgenoten en hulppersonen.

Data: alle gegevens en informatie die de Gebruikers door middel van de Softwaredienst aan elkaar en aan Leverancier overdragen.

Databank: de door Leverancier met behulp van de Softwaredienst geproduceerde, gecontroleerde en aan Gebruikers en derden gepresenteerde verzameling van Data.

Gebruikers: Curator en crediteuren betrokken bij de Insolventie.

Hosting Provider: de door Leverancier gecontracteerde onderneming, die de Server in werking houdt en toegankelijk maakt via het Internet (‘hosting’).

Insolventie: het faillissement of de surséance van betaling van de (rechts)persoon of (rechts)personen ter afwikkeling waarvan Curator is aangesteld en waarvoor hij deze Softwaredienst gebruikt.

Leverancier: ClaimsAgent B.V., statutair gevestigd te Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52046087.

Overeenkomst: de door aanvaarding van deze Voorwaarden door Curator met Leverancier (elektronisch) gesloten overeenkomst.

Partijen: Curator en Leverancier.

Programmatuur: de afzonderlijke en gezamenlijke, deels door Leverancier gecreëerde computerprogramma’s, die van tijd tot tijd onderdeel zijn van de Softwaredienst.

Server: de door de Hosting Provider in werking gehouden, met het Internet verbonden computer-apparatuur, waarop de Softwaredienst is geïnstalleerd.

Softwaredienst: de door Leverancier geëxploiteerde combinatie van Programmatuur en Databank, met daarin aangebrachte aanpassingen en verbeteringen, waarmee Gebruikers via het Internet elektronisch gegevens uitwisselen met betrekking tot indiening, administratieve verwerking en verificatie van schuldvorderingen in Insolventies, alsmede daarmee samenhangend berichtenverkeer.

Voorwaarden: deze door Leverancier voor het gebruik van de Softwaredienst door Curator gehanteerde bepalingen en voorwaarden.

Artikel 2: Onderwerp van de Overeenkomst

2.1 Leverancier verleent met toepasselijkverklaring van deze Voorwaarden tot wederopzegging een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht met betrekking tot de Softwaredienst aan Curator, die het gebruiksrecht met toepasselijkverklaring van deze Voorwaarden, aanvaardt en zal uitoefenen.

Artikel 3: Verplichtingen Leverancier

3.1 Leverancier zorgt ervoor dat de Softwaredienst bereikbaar en beschikbaar is met gebruik van enkele gangbare Internet-browsers (waaronder Windows Internet Explorer 7 en hoger, Modzilla Firefox 3.6 en hoger, Google Chrome 11 en hoger, Apple Safari 5 en hoger).

3.2 Leverancier stelt de Softwaredienst aan Curator beschikbaar in de staat waarin de Softwaredienst zich van tijd tot tijd bevindt (beschikbaarstelling ‘as is at any given time’). Leverancier kan naar eigen inzicht wijzigingen in de Softwaredienst aanbrengen. Leverancier is, behoudens de in de Definities beschreven kerneigenschappen van de Softwaredienst, niet verplicht specifieke eigenschappen van de Softwaredienst te handhaven of daaraan toe te voegen. Leverancier levert geen aanvullende diensten aan Curator, tenzij daartoe een afzonderlijke overeenkomst wordt gesloten.

3.4 Leverancier spant zich ertoe in Curator continu toegang tot de Softwaredienst te verschaffen. Toegang tot de Softwaredienst kan echter tijdelijk verstoord zijn wegens Server downtime, Internet downtime, vergissingen in Programmatuur of wegens andere, mogelijk door externe factoren veroorzaakte, storingen (beschikbaarstelling ‘as available’). Leverancier zal eventueel te plannen buitengebruikstelling van de Softwaredienst ten behoeve van onderhoud of reparatie zoveel mogelijk doen plaatsvinden buiten normale kantoorwerktijden.

3.5 Leverancier is niet belast met de controle van de juistheid en volledigheid van Data. Curator zal ingevolge hem bij wet gegeven last de Data zelf controleren en daarin zonodig verbeteringen en aanvullingen (doen) aanbrengen.

3.6 Leverancier onthoudt zich van het verbeteren of aanvullen van Data. Leverancier aanvaardt geen enkele verplichting om ten behoeve van Curator enige bewerking van de Data te verrichten.

3.7 Leverancier draagt zorg voor de geheimhouding en de beveiliging van tot de Data behorende persoonsgegevens en heeft zichzelf als bewerker en de Softwaredienst als gegevensverwerking aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag. Leverancier handelt conform de geldende regelgeving met betrekking tot de beveiliging en geheimhouding van persoonsgegevens. Leverancier informeert allen die door middel van de Softwaredienst persoonsgegevens overdragen vooraf over de toepasselijke gebruiksvoorwaarden, en stelt de Softwaredienst slechts aan hen beschikbaar indien zij die gebruiksvoorwaarden actief hebben aanvaard.

3.8 Leverancier houdt de Data gedurende de looptijd van deze Overeenkomst beschikbaar ten behoeve van het hergebruik daarvan door Curator. Na drie maanden nadat een Insolventie zal zijn opgeheven of van rechtswege zal zijn geëindigd, heeft Leverancier de bevoegdheid Data naar eigen discretie definitief te verwijderen.

Artikel 4: Verplichtingen Curator

4.1 Curator zal de Softwaredienst uitsluitend (doen) gebruiken ten behoeve van zijn wettelijke taakvervulling in de Insolventie.

4.2 Curator verplicht zich ertoe de vooraf aan het kantoor, waarbij Curator werkzaam is, verschafte inlog-gegevens vertrouwelijk te (doen) behandelen en zal ook bij het inschakelen van hulppersonen of andere derden alle redelijkerwijs te eisen maatregelen nemen ter bescherming van de vertrouwelijkheid van de inlog-gegevens. Leverancier sluit elke aansprakelijkheid voor schade als gevolg van ongeautoriseerd gebruik van de inlog-gegevens uit. Indien redelijkerwijs aanleiding bestaat om de inlog-gegevens te wijzigen, zal Curator daartoe onverwijld overgaan.

4.4 Curator dient de eventueel door Leverancier te verstrekken instructies na te leven. Curator dient zich te onthouden van ieder gebruik van de Softwaredienst op een wijze die schadelijk is of kan zijn voor Leverancier of gelieerde ondernemingen, voor klanten van Leverancier of voor derden, het sturen van ongewenste berichten van commerciële aard (spam), het wijzigen, beschadigen, uitschakelen, overbelasten van de Softwaredienst, alsmede het hinderen of het belemmeren van het gebruik daarvan en het verspreiden van virussen of andere schadelijke componenten.

4.5 Curator mag zich uitsluitend toegang tot de Softwaredienst verschaffen via de Internet-website www.claimsagent.nl. Curator verplicht zich in dat verband ertoe, zorg te dragen voor de benodigde toegang tot het Internet, computerapparatuur en –programmatuur, zoals een actuele versie van een compatibele internetbrowser, anti-virus programmatuur en programmatuur ter beveiliging tegen andere bedreigingen.

4.6 Curator verplicht zich ertoe de Data betreffende de Insolventie permanent over te brengen (te downloaden) naar een door hem zelf gebruikt computersysteem of opslagmedium, in beginsel wekelijks, maar vaker indien dat, mede gezien de omvang van de werkzaamheden in de Insolventie, wenselijk of noodzakelijk kan worden geacht.

4.7 Curator mag de Softwaredienst of delen daarvan niet op zodanige wijze gebruiken dat enige vorm van - al of niet commerciële - exploitatie daarvan door Curator, zijn kantoor of een derde het gevolg is.

4.8 Curator mag de Softwaredienst of delen daarvan niet geheel of gedeeltelijk integreren in of samenvoegen met programmatuur of gegevensverzamelingen van, Curator, zijn kantoor of een derde, behoudens voorzover Curator hiervoor uitdrukkelijk de voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verkregen van Leverancier. Curator mag wel een vermelding met hyperlink naar de website www.crediteurenlijst.nl opnemen in zijn e-mails en andere uitingen aan crediteuren.

4.9 Curator mag de Softwaredienst of delen daarvan niet onderwerpen aan decompilatie, reverse engineering of enigerlei andere vorm van vertaling of bewerking.

Artikel 5: Duur en beëindiging

5.1 Partijen gaan deze Overeenkomst aan voor de duur van de Insolventie.

5.2 Leverancier is bevoegd deze Overeenkomst door opzegging te beëindigen en de toegang tot de Softwaredienst te blokkeren indien Curator enige verplichting uit hoofde van deze Overeenkomst niet nakomt en, na ingebrekestelling door Leverancier, verzuimt de betreffende verplichting alsnog binnen een redelijke termijn na te komen.

Artikel 6: Intellectuele eigendomsrechten en Data-overdracht

6.1 Curator erkent de (intellectuele) (eigendoms)rechten van Leverancier op de Softwaredienst, daaronder begrepen het databankenrecht van Leverancier als producent van de Databank en het auteursrecht van Leverancier als bedenker van de Programmatuur althans de voor de Softwaredienst kenmerkende delen daarvan.

Artikel 7: Hosting

7.1 Leverancier stelt de Softwaredienst ter beschikking vanaf een of meer Servers in een of meer in Nederland gevestigde datacenters. De Hosting Provider is een in Nederland kantoor houdende partij. De overeenkomst(en) met de Hosting Provider bevatten een keuze voor Nederlands recht en wijzen de Nederlandse rechter of een Nederlandse arbiter als bevoegd aan.

7.2 De overeenkomst(en) van Leverancier met de Hosting Provider bevatten voorts afspraken over het waarborgen van een hoog niveau van bereikbaarheid (inclusief bandbreedte), beschikbaarheid (uptime en service-levels (SLA), ook betreffende het verhelpen van eventuele calamiteiten) en dataveiligheid (dagelijkse backup van Data en informatie) van de Softwaredienst. Hetzelfde geldt met betrekking tot de beveiliging van de Softwaredienst tegen computervirussen en andere schadelijke componenten. Dit ontslaat Cliënt niet van diens verplichtingen ten aanzien van de beveiliging van de eigen computer-apparatuur en –programmatuur.

Artikel 8: Garanties

8.1 Leverancier garandeert dat de Softwaredienst geen inbreuk maakt op (intellectuele) (eigendoms)rechten van derden. Deze garantie geldt niet voor Data die door Gebruikers zijn aangeleverd.

Artikel 9: Uitsluiting van aansprakelijkheid

9.1 Het gebruik van de Softwaredienst en de Databank en de overdracht van Data door middel van de Softwaredienst geschieden voor risico van Curator.

9.2 Leverancier sluit elke aansprakelijkheid uit voor directe en indirecte schade, waaronder begrepen immateriële schade, bedrijfsschade of stagnatieschade, voortvloeiende uit deze Overeenkomst of samenhangende met de Softwaredienst of met het gebruik daarvan door Curator. Curator vrijwaart Leverancier voorts volledig ter zake van aanspraken van derden wegens voornoemde schade(soorten).

Artikel 10: Voortdurende geldigheid bepalingen

10.1 Na het eindigen van deze Overeenkomst door opzegging, ontbinding of door enige andere oorzaak, blijven de bepalingen van kracht die naar hun aard bedoeld zijn om ook na afloop van de Overeenkomst tussen partijen te gelden. Daartoe behoort in ieder geval het bepaalde in de artikelen 4, 6 en 9.

Artikel 11: Vergoeding(en)

11.1 Curator althans de Insolventie-boedel is aan Leverancier een vergoeding verschuldigd van EUR 2,50 (excl. BTW) per door middel van de Softwaredienst geregistreerde vordering.

11.2 Curator is de vergoedingen aan Leverancier verschuldigd indien en zodra zijn salaris en verschotten in de betreffende Insolventies definitief zijn vastgesteld en geheel kunnen worden voldaan, maar behoeven slechts te worden voldaan voorzover het boedelactief voldoening toelaat. Curator is verplicht daarvan met bekwame spoed mededeling te doen aan Leverancier (eventueel door middel van de daarvoor bestaande functie in de Softwaredienst). Leverancier zal aan Curator een (elektronische) factuur zenden op naam van de Insolventie.

11.3 De vergoedingen dienen door de boedel aan Leverancier te worden voldaan binnen twee weken nadat het definitief vastgestelde salaris en de verschotten door de boedel aan Curator of zijn kantoor zijn voldaan.

11.4 De hoogte van de vergoedingen zal jaarlijks door Leverancier kunnen worden herzien. De eventueel herziene vergoedingen zullen slechts gelden voor gebruik van de Softwaredienst ten behoeve van later dan de Insolventie uitgesproken insolventies.

Artikel 12: Algemene bepalingen

12.1 Partijen zullen geheimhouding betrachten ten aanzien van alle vertrouwelijke informatie die aan hen door de andere partij is verstrekt en zullen ook bij het inschakelen van derden alle redelijkerwijs te eisen maatregelen nemen ter bescherming van deze informatie. Deze bepaling doet niet af aan het recht van Leverancier om derden in te schakelen en de benodigde informatie te verschaffen voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de Softwaredienst, zoals beheer- of programmeerwerkzaamheden.

Artikel 13: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op deze Overeenkomst, de wijze van totstandkoming en uitvoering daarvan, zomede op eventuele nadere overeenkomsten ter zake van het Softwaredienst is Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst zullen in eerste instantie exclusief worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam, hieronder begrepen de Voorzieningenrechter in kort geding.

-0o0-

Laatst gewijzigd op 10 juni 2015