Juridische informatie

Juridische informatie

Gebruiksvoorwaarden en Privacy- en beveiligingsbeleid met betrekking tot de verwerking van gegevens en informatie in het algemeen en van persoonsgegevens in het bijzonder

BELANGRIJK: lees deze Gebruiksvoorwaarden en onderstaand Privacy- en beveiligingsbeleid aandachtig voordat u deze softwaredienst gebruikt. U dient de toepasselijkheid van onderstaande gebruiksvoorwaarden en privacy policy – waaronder het installeren van cookies op uw computer - te aanvaarden om gebruik te kunnen maken van deze softwaredienst.

Gebruiksvoorwaarden softwaredienst en websites
ClaimsAgent B.V., statutair gevestigd te Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52046087 (hierna “Leverancier”), stelt deze softwaredienst ter beschikking door middel van enkele gangbare Internetbrowsers (waaronder Microsoft Internet Explorer / Edge, Modzilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari). U dient zelf te zorgen voor installatie van een actuele versie van een Internetbrowser en van andere programmatuur ter beveiliging van uw computersysteem tegen bedreigingen.

Leverancier stelt deze softwaredienst beschikbaar in de staat waarin deze zich van tijd tot tijd bevindt (beschikbaarstelling ‘as is’). Leverancier kan naar eigen inzicht wijzigingen in deze softwaredienst aanbrengen. Leverancier is niet verplicht specifieke eigenschappen van deze softwaredienst te handhaven of daaraan toe te voegen. Leverancier levert geen aanvullende diensten, tenzij daartoe een afzonderlijke overeenkomst wordt gesloten.

Alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) deze softwaredienst zijn (intellectueel) eigendom van Leverancier of van haar toeleveranciers en van andere derden van wie materiaal ter beschikking wordt gesteld. U zult de (intellectuele) (eigendoms)rechten van Leverancier, van haar toeleveranciers en andere derden op (de inhoud van) deze softwaredienst, daaronder begrepen het databankenrecht van de producent van de databank en de daarop gebaseerde en daaraan ontleende data en informatie, eerbiedigen. U verleent voorzover vereist toestemming aan Leverancier om de door u ingevoerde data en informatie, waaronder persoonsgegevens, op te (doen) nemen in de databank en om die data en informatie voor de uitvoering van de overeenkomsten met u en met haar overige gebruikers te (doen) gebruiken met inachtneming van onderstaande privacy policy.

U verstrekt (persoons)gegevens en informatie ofwel op verzoek van de curator / bewindvoerder ofwel op eigen initiatief. In beide gevallen verleent u - voorzover vereist - toestemming aan Leverancier om uw (persoons)gegevens en informatie aan de curator / bewindvoerder ter beschikking te stellen of door te geven ter verdere verwerking in het kader van de afwikkeling van de door hen behandelde insolventieprocedures, een en ander met inachtneming door Leverancier van het hieronder vermelde Privacy- en beveiligingsbeleid.

U neemt het op zich om de inlog-gegevens, die u bij het aanmaken van een account of nadien verkrijgt, vertrouwelijk te (doen) behandelen en ook bij het inschakelen van hulppersonen of andere derden alle redelijkerwijs te eisen maatregelen te (doen) nemen ter bescherming van de vertrouwelijkheid daarvan. U neemt het op zich om wijzigingen in de door u geregistreerde gegevens steeds onverwijld in uw account aan te passen.

U neemt het op zich ervoor te zorgen dat het door u geregistreerde e-mailadres gedurende de gehele periode van gebruik van de softwaredienst in werking is en u dient uw e-mail regelmatig te bekijken. Indien uw e-mailadres wijzigt, neemt u het op zich om het nieuwe e-mailadres onverwijld in uw account te registreren.

U neemt het op zich ook uw overige (persoons)gegevens en informatie te allen tijde up-to-date te zullen houden en in uw account te registreren.

Door aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden en privacy policy stemt u ermee in, dat alle correspondentie en overige berichtgeving over de door u ingediende vordering(en) en alle daarmee verband houdende oproepen aan het door u geregistreerde e-mailadres (of de e-mailadressen) kan (kunnen) plaatsvinden.

Leverancier en haar toeleveranciers sluiten elke aansprakelijkheid voor schade als gevolg van ongeautoriseerd gebruik van de inlog-gegevens uit. Indien redelijkerwijs aanleiding bestaat om de inlog-gegevens te wijzigen, zult u daartoe onverwijld overgaan. Door middel van de functie ‘wachtwoord vergeten?’ kunt u een nieuw wachtwoord verkrijgen.

Het gebruik van (de inhoud van) deze softwaredienst en gerelateerde websites, daaronder begrepen de overdracht en uitwisseling van data, zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik en voor uw eigen risico. Het is u niet toegestaan om de inhoud van deze softwaredienst en gerelateerde websites van Leverancier en daarop gebaseerde en daaraan ontleende informatie op niet-incidentele basis, al dan niet bewerkt, in welke vorm dan ook openbaar te maken, commercieel te exploiteren, te verveelvoudigen of te verkopen, in netwerken te integreren of anderszins te openbaren.

Leverancier en haar toeleveranciers kunnen niet instaan voor de juistheid van de data en informatie die u via de softwaredienst en gerelateerde websites van Leverancier overdraagt, verkrijgt, raadpleegt en gebruikt. Leverancier en haar toeleveranciers sluiten elke aansprakelijkheid uit voor directe en indirecte schade, daaronder begrepen immateriële schade, bedrijfsschade of stagnatieschade, voortvloeiende uit het gebruik van deze softwaredienst of de via deze softwaredienst en websites van Leverancier overgedragen, verkregen, geraadpleegde en gebruikte data en informatie. Leverancier en haar toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een storing of het niet-toegankelijk c.q. niet-beschikbaar zijn van deze softwaredienst en gerelateerde websites.

U dient de eventueel door Leverancier te verstrekken instructies na te leven.

U dient zich te onthouden van:

  • het registreren of ter verificatie aanbieden van een niet bestaande schuldvordering of een schuldvordering voor een verhoogd bedrag (strafbaar ingevolge art. 344 Wetboek van Strafrecht);
  • ieder gebruik van deze softwaredienst  op een wijze die schadelijk is of kan zijn voor Leverancier en haar toeleveranciers, voor klanten van Leverancier of voor derden;
  • het sturen van ongewenste berichten van commerciële aard (spam) aan personen van wie u het e-mailadres via deze softwaredienst  hebt verkregen;
  • het wijzigen, beschadigen, uitschakelen, overbelasten van deze softwaredienst, alsmede het hinderen of het belemmeren van het gebruik daarvan;
  • het verspreiden van virussen of andere schadelijke componenten.

Op het gebruik van deze softwaredienst van Leverancier is Nederlands recht van toepassing. Geschillen over of voortvloeiend uit het gebruik van deze softwaredienst zullen in eerste instantie exclusief worden beslecht door de rechtbank te ’s-Gravenhage.

Privacy- en beveiligingsbeleid met betrekking tot de verwerking van gegevens en informatie in het algemeen en van persoonsgegevens in het bijzonder

Privacy statement Leverancier

Leverancier heeft de privacy van alle bij de afwikkeling van insolventieprocedures betrokkenen hoog in het vaandel staan. Leverancier houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot privacy en de verwerking van persoonsgegevens. Leverancier heeft ter beveiliging van de door haar verzamelde, verwerkte en bewaarde (persoons)gegevens en informatie diverse organisatorische en technische maatregelen getroffen. Hieronder leest u wat de verwerking van de door u ingevoerde (persoons)gegevens en van overige informatie inhoudt.

Leverancier verzoekt eenieder die van mening is dat Leverancier bij de uitvoering van haar werkzaamheden in strijd handelt met de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, of daarover anderszins vragen of opmerkingen heeft, daarvan mededeling te doen aan Leverancier via het mailadres info@claimsagent.nl. Leverancier zal daarop binnen redelijke termijn en in beginsel binnen een maand antwoorden.

Verwerking van (persoons)gegevens en informatie

Leverancier verzamelt, verwerkt en bewaart alleen (persoons)gegevens en informatie:

(1) over (de afwikkeling van) insolventieprocedures (d.w.z. faillissementen en surseances van betaling), waaronder procedures met betrekking tot natuurlijke personen die een onderneming drijven; en

(2) van schuldeisers, d.w.z. zowel natuurlijke als rechtspersonen, gevestigd zowel binnen als buiten de Europese Unie (hierna aangeduid als crediteuren) die geldvorderingen en daarmee verband houdende nevenrechten (hierna gezamenlijk aangeduid als: vorderingen) indienen in insolventieprocedures; en

(3) van degenen die professioneel met de afwikkeling van insolventieprocedures zijn belast (d.w.z. curatoren, bewindvoerders, rechters-commissarissen en hun respectievelijke hulppersonen).

Leverancier verwerkt bovengenoemde (persoons)gegevens en informatie op een wijze die (1) voldoet aan de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016) en overige relevante regelgeving; en (2) optimaal nut genereert voor Leverancier zelf en voor andere belanghebbenden, waaronder crediteuren, curatoren en bewindvoerders.

Leverancier verzamelt en verwerkt de (persoons)gegevens en informatie van crediteuren en hun vorderingen door middel van de eigen softwareapplicatie die beschikbaar is via de Internet-websites ClaimsAgent.nl en Crediteurenlijst.nl, een data-koppeling (API) met de rechterlijke macht en door middel van de door Leverancier gebruikte en in Nederland gehoste e-mail-diensten van derden.

Doel gegevensverwerking

Leverancier verzamelt, verwerkt en bewaart (persoons)gegevens en informatie van crediteuren in insolventieprocedures met het doel hen als tussenpersoon te assisteren bij de online indiening van hun vorderingen bij de curatoren en bewindvoerders, die in die insolventieprocedures van overheidswege zijn aangesteld. Leverancier zorgt ervoor dat de met die vorderingen samenhangende (persoons)gegevens en informatie online beschikbaar worden gesteld of anderszins elektronisch worden doorgegeven aan die curatoren en bewindvoerders. Leverancier stelt zich tevens ten doel de curatoren en bewindvoerders als tussenpersoon te assisteren bij de afwikkeling van insolventieprocedures.

Leverancier stelt zich in dat verband mede ten doel de crediteuren desgewenst geautomatiseerd te informeren over het verloop van de voor hun relevante insolventieprocedures, daarbij aan bedrijfsmatig handelende crediteuren schadepreventietips te geven en hun te attenderen op daarmee samenhangende zakelijke dienstverlening.

Data-minimalisatie

Leverancier verzamelt, verwerkt en bewaart uitsluitend gegevens en informatie die relevant zijn voor en beperkt zijn tot voornoemde doelstelling. Leverancier houdt daarbij rekening met het stadium van afwikkeling van de respectievelijke insolventieprocedures en vraagt zelf niet om verstrekking van meer gegevens en informatie dan in het betreffende stadium noodzakelijk is. Leverancier faciliteert tevens dat curatoren en bewindvoerders, in het kader van hun wettelijke taakuitoefening, aan crediteuren nadere gegevens en informatie (waaronder persoonsgegevens) vragen.

Opslagbeperking

Leverancier zal uitsluitend alle persoonsgegevens met betrekking tot crediteuren automatisch uit zijn databanken laten verwijderen na zes maanden na definitieve afwikkeling van de insolventieprocedures waarin de betreffende crediteuren vorderingen hebben ingediend. Een vaste termijn of een vast moment is daarvoor niet op voorhand te bepalen, omdat de duur van afwikkeling van insolventieprocedures van geval tot geval verschilt en Leverancier daarover geen zeggenschap heeft.

Let op: indien u als particulier / consument of als eenmanszaak een vordering hebt ingediend, worden uw persoonsgegevens eveneens automatisch verwijderd. De curator of bewindvoerder in de insolventieprocedure kan uw gegevens in zijn eigen administratie hebben opgeslagen en mogelijk langer bewaren dan Leverancier. Hij doet dit dan op grond van zijn eigen, wettelijke taak.

Crediteuren die hun (persoons)gegevens en informatie invoeren ter gelegenheid van het aanmaken van een account, dienen hun account te activeren. Als crediteuren hun account niet activeren verwijdert Leverancier al die (persoons)gegevens en informatie automatisch na 14 dagen na aanmaak van het account.

Juistheid gegevensverwerking

Leverancier kan niet instaan voor de juistheid van de verwerkte (persoons)gegevens en informatie van de crediteuren die gebruik maken van haar diensten als gevolg van de aard van de dienstverlening: deze gaat in de kern om de wettelijke beoordeling en vaststelling in rechte van in beginsel niet-vastgestelde geldvorderingen en van daarmee samenhangende (persoons)gegevens en informatie in insolventieprocedures door daartoe van overheidswege aangestelde curatoren en bewindvoerders. Leverancier is wat die (persoons)gegevens en informatie betreft alleen tussenpersoon (agent), stelt zich in dat verband volstrekt lijdelijk op en voert zelf geen (persoons)gegevens of informatie over vorderingen in, verwijdert deze niet en brengt daarin zelf geen wijzigingen aan.

De crediteuren verstrekken zelf op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen risico hun (persoons)gegevens en informatie over hun vorderingen via bovengenoemde Internet-websites. In voorkomende gevallen verstrekken door de crediteuren aangestelde derden deze (persoons)gegevens en informatie namens hen of voeren de betrokken curatoren of bewindvoerders deze (persoons)gegevens en informatie in via genoemde websites.

Raadplegen, wijzigen en verwijderen van (persoons)gegevens en informatie

De crediteuren hebben steeds – via hun accounts – toegang tot hun (persoons)gegevens en informatie en kunnen deze te allen tijde raadplegen, wijzigen of verwijderen. Daartoe behoren ook de (persoons)gegevens en informatie betreffende hun ingediende vorderingen. Indien en voorzover de curatoren of bewindvoerders (persoons)gegevens en informatie van crediteuren hebben ingevoerd, hebben zij dat gedaan uit hoofde van hun wettelijke taakvervulling. In dat geval dienen crediteuren die hun (persoons)gegevens niet zelf online hebben ingevoerd, wijziging of verwijdering daarvan aan de betreffende curator of bewindvoerder te verzoeken.

Data-portabiliteit

Crediteuren hebben door middel van hun account inzage in de actuele (persoons)gegevens en informatie die van hun worden verzameld, verwerkt en bewaard. De applicatie zorgt ervoor dat die (persoons)gegevens en informatie ofwel automatisch via e-mail ofwel via hun account aan de crediteuren worden verstrekt en door de crediteuren verder kunnen worden verwerkt (d.w.z. via download of kopiëren).

Openbaarmaking (persoons)gegevens

Leverancier benadrukt evenwel dat de wettelijke regels die van toepassing zijn op de afwikkeling van insolventieprocedures met zich brengen dat uiteindelijk alle gegevens en informatie van crediteuren en hun vorderingen openbaar zijn en door een ieder ingezien moeten kunnen worden. In zoverre moeten alle betrokkenen bij een insolventieprocedure ervan uitgaan, dat hun (persoons)gegevens op enig moment openbaar gemaakt zullen worden.

Leverancier verricht in dat verband in beginsel zelf geen handelingen waardoor gegevens van crediteuren, waaronder persoonsgegevens, via bovengenoemde websites of anderszins openbaar worden gemaakt. De bij de afwikkeling van insolventieprocedures betrokken professionals kunnen de diensten wel gebruiken om gegevens en informatie van en over crediteuren via bovengenoemde websites openbaar te maken. Leverancier heeft de diensten zodanig ingericht dat persoonsgegevens in dat geval geanonimiseerd worden weergegeven of worden afgeschermd. Dit is in overeenstemming met de richtlijnen van de rechterlijke macht.

Rechtmatigheid van de gegevensverwerking,

De verwerking van (persoons)gegevens en informatie door Leverancier is rechtmatig op grond dat de crediteuren daarvoor toestemming hebben gegeven voor hierboven specifiek omschreven en daarmee verenigbare doeleinden, op grond dat in voorkomende gevallen curatoren en bewindvoerders in het kader van de uitvoering van hun wettelijke taak opdracht tot die verwerking aan Leverancier hebben gegeven, ofwel op grond dat de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van afgewogen gerechtvaardigde belangen van Leverancier of van derden.

De curatoren en bewindvoerders verwerken de met de vorderingen van crediteuren samenhangende (persoons)gegevens en informatie die zij via Leverancier verkrijgen op hun beurt verder, zoals bijvoorbeeld door het beoordelen van de juistheid en volledigheid van die (persoons)gegevens en informatie, het naar eigen inzicht aanbrengen van wijzigingen daarin en het in rechte laten vaststellen daarvan. De curatoren en bewindvoerders verrichten deze verdere verwerking van (persoons)gegevens en informatie uit hoofde van hun betreffende wettelijke verplichtingen en in zoverre niet ingevolge een (bewerkers)overeenkomst met Leverancier. Leverancier heeft daarom geen zeggenschap over deze verdere verwerking.

De curatoren en bewindvoerders verrichten deze zelfstandige verwerking c.q. bewerking van (persoons)gegevens en informatie zowel in de softwareapplicatie op de computersystemen van Leverancier als op hun eigen computersystemen.

Beveiliging en integriteit van de verwerking van (persoons)gegevens en informatie

Leverancier heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen ter beveiliging van de vertrouwelijkheid, de integriteit en de beschikbaarheid van de verzamelde, opgeslagen en verwerkte (persoons)gegevens en informatie. De softwareapplicatie en database van Leverancier worden daartoe gehost op een gecertificeerd datacenter in Nederland. De dienstverlening van de hosting provider omvat beveiligingsdiensten, waarover Leverancier ten behoeve van de veiligheid geen nadere mededelingen doet.

Leverancier heeft het gegevensverkeer met de websites, softwareapplicaties en computersystemen waar gebruikers (persoons)gegevens aan verstrekken en onttrekken beveiligd door middel van encryptie, dat wil zeggen dat het dataverkeer tussen de website en de gebruiker (door middel van een zgn. SSL-certificaat) elektronisch is versleuteld en beschermd tegen inzage door derden. Absolute veiligheid van gegevensverzending via het Internet kan echter niet worden gegarandeerd. Dat geldt ook met betrekking tot de verzameling, verwerking en opslag van (persoons)gegevens door middel van via het Internet toegankelijke computersystemen. Leverancier biedt derhalve geen garantie voor de absolute veiligheid van de door haar gebruikte softwareapplicatie of computersystemen.

Leverancier zal in geval van een inbreuk op de beveiliging van (persoons)gegevens of informatie de Autoriteit Persoonsgegevens en de gebruikers op de hoogte stellen door middel van e-mail.

Leverancier geeft (persoons)gegevens en informatie uitsluitend in beheer aan en ter verdere verwerking ter beschikking van derden, die daarbij ofwel handelen uit hoofde van hun betreffende wettelijke verplichtingen ofwel zich contractueel hebben verplicht de gegevens en informatie te verwerken overeenkomstig de geldende privacy-regelgeving en dit aan Leverancier hebben aangetoond.

De moedermaatschappij van Leverancier, dat is CrediVera B.V., heeft de verwerking van persoonsgegevens aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens te Den Haag. Alle partijen die, anders dan als curator of bewindvoerder of hun hulppersonen uit hoofde van hun betreffende wettelijke verplichtingen, kennis kunnen nemen van de door Leverancier verwerkte of bewaarde (persoons)gegevens of informatie, hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend. 

Klachten over de verwerking van persoonsgegevens

Leverancier verzoekt eenieder die van mening is dat Leverancier bij de uitvoering van haar werkzaamheden in strijd handelt met de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, of daarover anderszins vragen of opmerkingen heeft, daarvan mededeling te doen aan Leverancier via het mailadres info@claimsagent.nl. Leverancier zal daarop binnen redelijke termijn en in beginsel binnen een maand antwoorden. Tevens bestaat de mogelijkheid over de handelwijze van Leverancier een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens te Den Haag. De betreffende contactgegevens vindt u hier.

Klikgedrag

Deze softwaredienst registreert algemene bezoekgegevens, zonder dat gebruikers daarmee worden geïdentificeerd. Het doel hiervan is om de inrichting van de softwaredienst te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten.

Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine bestandjes die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt om deze cookies op uw computer op te slaan.

Leverancier gebruikt alleen functionele cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te kunnen analyseren en om daarmee de gebruiksvriendelijkheid van de website te kunnen optimaliseren, zonder dat gebruikers daarmee worden geïdentificeerd. De verkregen gegevens worden geaggregeerd gebruikt en niet voor commerciële doeleinden aan derden doorgespeeld.

Alle websites gebruiken cookies met bepaalde technische en site-specifieke informatie. Als u ingelogd bent bij Leverancier kunnen uw gebruikersnaam en wachtwoord bewaard worden in een cookie.

U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. U kunt daarvoor uw webbrowser instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van uw webbrowser). Indien u cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn.

Leverancier en andere websites

Op de websites van Leverancier treft u mogelijk hyperlinks aan naar andere websites, waaronder die van de rechterlijke macht. Leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de omgang door beheerders van andere websites met uw gegevens.

Wijzigingen

Leverancier kan zonder aankondiging wijzigingen aanbrengen in bovenstaande Gebruiksvoorwaarden en Privacy- en beveiligingsbeleid. De jongste versie van de gebruiksvoorwaarden en privacy policy vervangt oudere versies daarvan. Checkt u daarom regelmatig deze Gebruiksvoorwaarden en dit Privacy- en beveiligingsbeleid.

Dit document is voor het laatst gewijzigd op: 3 maart 2018